Vantaan Liikuntayhdistyksen syyskokous Peltolan koululla 19.11.2015

6.8.2015

Yhdistyksen kokoukset

6 §

Päätäntävalta yhdistyksessä on yhdistyksen kokouksella.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokouksen. Kevätkokous pidetään maalishuhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Hallitus kutsuu yhdistyksen varsinaisen ja ylimääräisen kokouksen koolle jäsenille lähetettävällä sähköpostilla ja yhdistyksen internetsivuilla olevalla kutsulla vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksiin saa varsinainen jäsenseura lähettää yhden äänivaltaisen kokousedustajan ja haluamansa määrän edustajia, joilla on puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksissa äänivalta on jäsenseuralla, joka on maksanut jäsenmaksun kuluvan toimintakauden helmikuun loppuun mennessä.

Jäseneksi hyväksytty uusi jäsenseura saa äänioikeuden heti, kun on maksanut yhdistyksen jäsenmaksun.

Yhdistyksen varsinaisella jäsenseuralla on yhdistyksen kokouksissa kaikissa asioissa ääniä seuraavasti:

1 ääni seuroilla, joilla on enintään 200 henkilöjäsentä
2 ääntä seuroilla, joilla on 201 - 400 henkilöjäsentä
3 ääntä seuroilla, joilla on yli 400 henkilöjäsentä

Äänioikeutta kokouksissa käyttää jäsenseuran valtakirjalla valtuutettu henkilö. Samalla henkilöllä voi olla korkeintaan kolmen eri seuran valtakirja.

Syyskokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Todetaan edustettuina olevat yhdistyksen jäsenseurat ja niiden äänimäärät sekä kokouksen laillisuus
 4. Päätetään seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
 5. Päätetään jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 6. Päätetään toiminnantarkastajalle / tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta sekä hallituksen jäsenten matka- ja kulukorvauksista
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valitaan tarvittava määrä hallituksen varsinaisia ja varajäseniä erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan edustajat sellaisiin yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu tai joissa sillä on edustus tai päätetään antaa asia hallituksen päätettäväksi
 10. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja seuraavalle vuodelle
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Asioista, joita yhdistyksen jäsenseurat haluavat käsiteltäviksi kevät- tai syyskokouksissa, on tehtävä yhdistyksen hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen päätöksellä tai, jos vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenseuroista sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii, määrätyn asian käsittelemistä varten.

Kokouskutsussa noudatetaan kokouskutsumäärittelyä.