Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 18.11.2022 

 


Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Vantaan Liikuntayhdistys ry (VLY) ja sen kotipaikka on Vantaan
kaupunki, yhdistys on perustettu 3.12.1984 ja yhdistyksen kieli on suomi.Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenjärjestöjensä edunvalvojana, edistää
liikuntakulttuuria ja toimia liikuntatoiminnan asiantuntijana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- tuottaa jäsenseuroille niiden tarvitsemia tiedotus-. kehittämis-, informaatio- ja
asiantuntijapalveluja sekä toimimalla erilaisissa yhteistyöhankkeissa.
- järjestämällä koulutus ja muuta vastaavaa toimintaa.

Yhdistys voi hankkia varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä liikuntatapahtumia,
rahankeräysiä ja arpajaisia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.Jäsenet


Yhdistykseen varsinaiseksijäseneksi voidaan hyväksyä Vantaalla
rekisteröidyt liikunta- ja urheiluseurat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.

Jäsenet hyväksytään yhdistyksen hallituksen kokouksessa kirjallisen hakemuksen
perusteella, jolla seura sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet, hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.Liittymis- ja jäsenmaksu


Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
6-10 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä hallituksen sihteerin tai hallituksen erikseen määräämän henkilön
kanssa.Tilikausi


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista
kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-
joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenseuralla
ääniä seuraavasti

1 ääni seuroilla, joilla on enintään 200 henkilöjäsentä
2 ääntä seuroilla, joilla on 201-400 henkilöjäsentä
3 ääntä seuroilla, joilla on yli 400 henkilöjäsentä

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14)
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.


10§
Varsinaiset kokoukset


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle 30 vrk ennen kokousta, niin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


11§
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.


Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.