Säännöt

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen nimi on Vantaan Liikuntayhdistys ry ja jonka lyhenne on VLY.

Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue on Vantaan kaupunki.

Yhdistys on perustettu 3.12.1984 ja näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys.

Yhdistyksen kieli on suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenjärjestöjensä edunvalvojana, edistää liikuntakulttuuria ja toimia liikuntatoiminnan asiantuntijana.

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavasti:

 • tuottamalla jäsenseuroilleen niiden tarvitsemia tiedotus-, kehittämis-, informaatio- ja asiantuntijapalveluja sekä toimimalla erilaisissa yhteistyöhankkeissa
 • järjestämällä koulutus ja muuta vastaavaa toimintaa

Yhdistys voi hankkia varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä liikuntatapahtumia, rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

Yhdistyksen jäsenet

4 §

Yhdistyksen äänioikeutettuja varsinaisia jäseniä voivat olla Vantaalla rekisteröidyt liikunta- ja urheiluseurat, joita kutsutaan näissä säännöissä varsinaisiksi jäsenseuroiksi tai jäsenseuroiksi.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella, jolla seura sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Henkilö, joka toiminnallaan on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista, voidaan hallituksen esityksestä ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä yhdistyslain mukaisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle.

Eroaminen tulee voimaan yhdistyksen kulumassa olevan toimintakauden päättyessä.

Eroava jäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle jäsenmaksun kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen tai yhdistystä vahingoittavaan toimintaan.

Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjatussa kirjeessä.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt yli kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Liittymis- ja jäsenmaksut

5 §

Liittymismaksun suuruuden päättää vuosittain yhdistyksen hallitus.

Liittymismaksu voi olla erisuuruinen yhdistyksen entisille jäsenille kuin uusille jäsenille.

Jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruuden päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksut ja kannattajajäsenmaksut voivat olla keskenään erisuuruiset.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksuja.

 

Yhdistyksen kokoukset

6 §

Päätäntävalta yhdistyksessä on yhdistyksen kokouksella.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokouksen. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Hallitus kutsuu yhdistyksen varsinaisen ja ylimääräisen kokouksen koolle jäsenille lähetettävällä sähköpostilla ja yhdistyksen internetsivuilla olevalla kutsulla vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksiin saa varsinainen jäsenseura lähettää yhden äänivaltaisen kokousedustajan ja haluamansa määrän edustajia, joilla on puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksissa äänivalta on jäsenseuralla, joka on maksanut jäsenmaksun kuluvan toimintakauden helmikuun loppuun mennessä.

Jäseneksi hyväksytty uusi jäsenseura saa äänioikeuden heti, kun on maksanut yhdistyksen jäsenmaksun.

Yhdistyksen varsinaisella jäsenseuralla on yhdistyksen kokouksissa kaikissa asioissa ääniä seuraavasti:

1 ääni seuroilla, joilla on enintään 200 henkilöjäsentä
2 ääntä seuroilla, joilla on 201 - 400 henkilöjäsentä
3 ääntä seuroilla, joilla on yli 400 henkilöjäsentä

Äänioikeutta kokouksissa käyttää jäsenseuran valtakirjalla valtuutettu henkilö. Samalla henkilöllä voi olla korkeintaan kolmen eri seuran valtakirja.

Kevätkokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Todetaan edustettuina olevat yhdistyksen jäsenseurat ja niiden äänimäärät sekä kokouksen laillisuus
 4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan / tilintarkastajan lausunto
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 7. Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Todetaan edustettuina olevat yhdistyksen jäsenseurat ja niiden äänimäärät sekä kokouksen laillisuus
 4. Päätetään seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
 5. Päätetään jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 6. Päätetään toiminnantarkastajalle / tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta sekä hallituksen jäsenten matka- ja kulukorvauksista
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valitaan tarvittava määrä hallituksen varsinaisia ja varajäseniä erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan edustajat sellaisiin yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu tai joissa sillä on edustus tai päätetään antaa asia hallituksen päätettäväksi
 10. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja seuraavalle vuodelle
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Asioista, joita yhdistyksen jäsenseurat haluavat käsiteltäviksi kevät- tai syyskokouksissa, on tehtävä yhdistyksen hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen päätöksellä tai, jos vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenseuroista sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii, määrätyn asian käsittelemistä varten.

Kokouskutsussa noudatetaan kokouskutsumäärittelyä.

 

Pöytäkirjat

7 §

Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sekä valitut kaksi tarkastajaa sen tarkastavat.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka tarkistetaan heti seuraavassa kokouksessa ja jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

 

Äänestys

8 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemiseksi ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa, äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Vaadittaessa äänestys suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä.

 

Hallitus

9 §

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi toimikaudeksi valittu puheenjohtaja ja 6-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 6-10 varajäsentä. Varsinaisista ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävät

 • Toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset
 • Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
 • Valitsee tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 • Vastaa yhdistyksen taloudesta
 • Pitää jäsenseurarekisteriä
 • Vastaa yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 • Laatii yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
 • Laatii toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaa toimikautta varten
 • Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
 • Hyväksyy ja erottaa jäsenet
 • Valitsee ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopii heidän eduistaan
 • Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä ja esittää kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisen

 

Yhdistyksen tilit ja niiden tarkistus

10 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen on toimitettava toiminnan tai tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnan- ja/ tai tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

Nimenkirjoittajat

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen sihteerin tai hallituksen erikseen määräämän henkilön kanssa.

Nimenkirjoittajan on oltava täysivaltainen.

 

Sääntöjen muuttaminen

12 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

 

Yhdistyksen purkaminen

13 §

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa on kannattanut vähintään 3/4 annetuista äänistä.

 

Yhdistyksen varojen luovuttaminen

14 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat luovutettava viimeistään purkamispäätöksen tehneen kokouksen määräämällä tavalla liikunnan ja urheilun edistämiseen Vantaan kaupungissa.